95-100 Zgierz ul. Andrzeja Struga 23
 
   
   
 
 

 

Aktualności

 

Wyświetl wszystkie wiadomości

 
2020-05-11
Komunikat:

Uwaga

+48 222 - 500 - 115

Infolinia dla Obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia. 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 
2020-04-22
Komunikat:

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

OGŁASZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

NA STANOWISKO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

w Zgierzu

Wymagania konieczne:

1)    jest obywatelem polskim;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    posiada następujące kwalifikacje:

a)    jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację przewidzianą w wykazie specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7,

b)    posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie dodatkowych kwalifikacji jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz. 635);

4)    swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;

5)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6)    w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat nie pracował i nie służył w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.) oraz nie współpracował z tymi organami.

 

 

Główne obowiązki:

1)    wykonywanie zadań wynikających z ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.),

2)    pełnienie funkcji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu.

 

Wymagane dokumenty

1)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,

2)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1440, ze zm.),

5)    oświadczenie kandydata o zgodzie przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,

6)    oświadczenie lustracyjne zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.),

7)    dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

8)    życiorys i list motywacyjny,

9)    informacja o terminie umożliwiającym podjęcie pracy na oferowanym stanowisku.

 

Inne informacje:

 

Termin składania dokumentów do dnia 30 kwietnia 2020 r.

na adres: e-mail: e.gluszcz@pis.lodz.pl

 

Dodatkowych informacji udziela: Edyta Skłodowska-Głuszcz tel. (042) 253-62-271.

 

 

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu

w toku przeprowadzania naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujmy, iż:

1.        Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Siedzibą Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź;

2.        W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod adresem redakcja@pis.lodz.pl;

3.        Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu niniejszej rekrutacji, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody;

4.        Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia niniejszego postępowania kwalifikacyjnego;

5.        Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz osoby przez niego upoważnione;

6.        Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: e.gluszcz@pis.lodz.pl;

7.        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

8.        Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego;

9.        Przetwarzanie danych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

 

 
2020-03-17
Komunikat:

Szanowni Państwo,
w związku z  zagrożeniem epidemicznym związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2,  w trosce o zdrowie,  od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu alarmowego czynnymi całą dobę

883-069-028

601-260-229

 

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2:

+ 48 – 695-422-338

+48 – 663-114-439

+48 – 782-236-442

+48 – 782-277-228

+48 – 663-154-463

+48 – 665-386-932

Wskazane numery telefonów funkcjonują codziennie w godzinach    8:00 – 22:00

 
2020-03-10
Komunikat:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, iż:

po dniu 11.03.2020 zostaje wstrzymane do odwołania przyjmowanie próbek kału do badań

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie podane w osobnym komunikacie

 
2020-03-10
Komunikat:

Komunikat GIS dot. kontroli sanitarnych na granicach

W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, poniżej zamieszczamy wzory tzw. formularzy lokalizacyjnych. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich ww. wirusem.

W pierwszej kolejności, kontrole zostały uruchomione na zachodniej granicy kraju w odniesieniu do zbiorowego transportu drogowego. Następnie, zakres kontroli będzie rozszerzany na pozostałe przejścia graniczne oraz inne rodzaje transportu.

Prosimy wszystkich pasażerów, w trosce o ich zdrowie, o rzetelne wypełnianie formularzy, a przewoźników i operatorów o w miarę możliwości wcześniejsze udostępnienie pasażerom formularzy do wypełnienia, tak by kontrola na granicy mogła przebiec szybko i sprawie.

karta_kierowcy__POL_ANG.pdf
karta_pasażera_POL_ANG.pdf
 
2020-03-09
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego:

W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

Copyright® Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu tel./fax 42 714-02-66 e-mail: zgierz@pis.lodz.pl